Ga naar inhoud

Algemene voorwaarden

Artikel 1 : Inleiding

Deze algemene verkoopsvoorwaarden vertegenwoordigen het geheel van clausules die van toepassing zijn op het aanbod door lederwaren en hoeden Meulemans, met zetel te 2260 Westerlo, E.J. Vangansenstraat 27c, ondernemingsnummer BE 0843.888.716, ter attentie van elke potentiële koper van producten via de website www.meulemans-lederwaren.be , hierna genoemd ‘de klant’.

Alle correspondentie met LEDERWAREN EN HOEDEN MEULEMANS gebeurt op voormeld adres of via het e-mailadres info@meulemans-lederwaren.be.

Het feit een bestelling te plaatsen impliceert de volledige aanvaarding van de klant van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Elke tegenstrijdige bepaling voorgesteld door de klant is niet tegenstelbaar aan LEDERWAREN EN HOEDEN MEULEMANS. LEDERWAREN EN HOEDEN MEULEMANS kan contractueel niet gebonden zijn door enig ander document dan deze algemene verkoopsvoorwaarden, zoals een prospectus of een catalogus, die enkel een indicatieve waarde hebben. LEDERWAREN EN HOEDEN MEULEMANS kan deze algemene verkoopsvoorwaarden op elk moment wijzigen.

Elke klant kan op elk ogenblik kennisnemen van de algemene verkoopsvoorwaarden op de website www.meulemans-lederwaren.be (hierna ‘de website’). Gezien deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen worden gewijzigd, zijn de van toepassing zijnde voorwaarden deze die op de website staan op de datum van de bestelling.

Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, is onderworpen aan de uitdrukkelijke toestemming van LEDERWAREN EN HOEDEN MEULEMANS.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden bepalen de modaliteiten van de koopovereenkomst tussen LEDERWAREN EN HOEDEN MEULEMANS en de klant, van de bestelling tot diensten, via de betaling en de levering. Zij regelen alle stappen noodzakelijk voor een bestelling en verzekeren de opvolging ervan tussen de contracterende partijen.

Artikel 2 : Aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden

De klant erkent op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden opgenomen in dit document en verklaart uitdrukkelijk deze zonder voorbehoud te aanvaarden.

Artikel 3 : Producten

De karakteristieken van de door de klant bestelde producten zijn terug te vinden op de website. Alle voorgestelde producten zijn conform aan de Belgische wetgeving en aan de in België toepasselijke normen.

De foto’s van de producten maken geen deel uit van het contract en worden enkel als illustratie meegedeeld. Verschillen tussen de foto en het geleverd product kunnen geen aanleiding geven tot aansprakelijkheid van LEDERWAREN EN HOEDEN MEULEMANS.

Het aanbod van producten en de prijzen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de website en binnen de voorradig zijnde stock.

Artikel 4 : Prijs

De prijzen zijn aangeduid in euro, inclusief btw en eventueel andere taksen. Ze houden rekening met de btw op de datum van de bestelling. In de aangekondigde prijzen zijn de verpakkings- en verzendingskosten niet begrepen.

LEDERWAREN EN HOEDEN MEULEMANS behoudt zich het recht voor de prijzen op elk ogenblik te wijzigen, maar de producten worden gefactureerd op basis van de toepasselijke prijs op het ogenblik van de bestelling.

Artikel 5 : Bestelling

De bestellingen worden uitgevoerd op de website en kunnen slechts worden genoteerd, indien de klant duidelijk geïdentificeerd is.

De algemene verkoopsvoorwaarden zijn op de website terug te vinden in het Nederlands en worden ten laatste op het ogenblik van de bestelling bevestigd door de klant. Zonder de aanvaarding van deze algemene voorwaarden kan geen bestelling worden geplaatst.

LEDERWAREN EN HOEDEN MEULEMANS behoudt zich het recht voor elke bestelling van klant met wie een geschil zou bestaan betreffende de betaling van een vroegere bestelling te weigeren of te annuleren.

Elke bestelling geldt als aanvaarding van de prijs, van de algemene verkoopsvoorwaarden en van de beschrijving van de te koop aangeboden producten.

Artikel 6 : Totstandkoming van de overeenkomst

Elke bestelling wordt door LEDERWAREN EN HOEDEN MEULEMANS bevestigd door een e-mail aan de klant.

Het plaatsen van een bestelling via de website samen met de bevestiging van de bestelling door LEDERWAREN EN HOEDEN MEULEMANS via e-mail vormen de totstandkoming van het contract langs elektronische weg, geldig overeenkomstig artikel 16 van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij.

Artikel 7 : Beschikbaarheid

Het aanbod van producten blijft geldig zolang de voorraad strekt.

In geval de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd door het niet voorradig zijn van een besteld product, wordt de klant daarvan bij elektronische post geïnformeerd. De bestelling wordt geannuleerd en de betaling wordt aan de klant terugbetaald door LEDERWAREN EN HOEDEN MEULEMANS op de bankrekening van de klant ten laatste binnen 30 dagen na de betaling door de klant.

Artikel 8 : Betaling en veiligheid

De regeling van de aankopen gebeurt online via bankkaarten: Visa, MasterCard, Maestro.

Alle betalingen zijn beveiligd. Het beveiligingssysteem voor de transacties wordt door de onderneming PayPal (http://paypal.be/) beheerd. De persoonlijke informatie, evenals de bankkaartnummers zijn nooit zichtbaar tussen de surfer en de server, de gegevens zijn getekend, gecodeerd en overgebracht door het SSL-protocol (SSL-certificaat) en dit stroomopwaarts van de telebetaling. Het akkoord van het centraal netwerk voor bankkaarten zorgt voor de aanvaarding van de bestelling. De rekening van de klant wordt gedebiteerd met het bedrag van de factuur, dat overeenstemt met de verzonden producten en de vervoerskosten, na het akkoord van het centraal netwerk van bankkaarten.

De keuze van de klant om een ander betalingsmiddel te gebruiken is slechts mogelijk mits een voorafgaand akkoord van LEDERWAREN EN HOEDEN MEULEMANS.

In geval van het frauduleus gebruik van een bankkaart of van twijfels over de regelmatigheid, behoudt LEDERWAREN EN HOEDEN MEULEMANS de mogelijkheid de verzending van de bestelling te schorsen en te vragen enkel een betaling via bankoverschrijving uit te voeren.

Artikel 9 : Levering

De op de site gekochte producten worden geleverd op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres.

De overschrijding van de gemiddelde leveringstermijn kan geen annulering van de bestelling, prijskorting of schadevergoeding tot gevolg hebben, zolang de bestelling binnen 30 dagen volgend op de bevestiging van de bestelling aan de klant is geleverd. Indien de goederen niet zijn geleverd 30 dagen na de bestelling heeft de klant het recht de overeeenkomst te annuleren.

Bij ontvangst van het pakket dient de klant onmiddellijk de uitwendige staat ervan te controleren. Indien het pakket sporen van beschadiging of opening vertoont, mag de klant het pakket uitsluitend openen in aanwezigheid van een bevoegd agent van het vervoersbedrijf, teneinde tegensprekelijk vast te stellen of de goederen beschadigd zijn. De klant kan in geval van beschadiging van de verpakking het pakket ook weigeren zodat het naar LEDERWAREN EN HOEDEN MEULEMANS wordt teruggestuurd. De klant mag in geen geval het pakket aanvaarden en tegelijk voorbehoud formuleren voor eventuele beschadigingen, zonder tegensprekelijke vaststelling van deze beschadiging.

Artikel 10 : Verzendingskosten

De verzending gebeuren via BPost.

De verzendingskosten worden vermeldt op de website.

Artikel 11 : Eigendomsvoorbehoud

De producten blijven de eigendom van LEDERWAREN EN HOEDEN MEULEMANS tot aan de volledige betaling van de prijs. Het risico van de levering van het product gaat bij het afsluiten van het contract over op de klant.

Artikel 12 : Retour – Terugbetaling

Indien het product niet overeenstemt met de bestelling (er is een ander product geleverd qua kleur of model) of een fabricatiefout of beschadiging vertoont moet de klant binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de ontvangst ervan aan LEDERWAREN EN HOEDEN MEULEMANS schriftelijk het probleem signaleren en, in geval van gebreken of beschadigingen, foto’s van het gebrek of de beschadiging toevoegen.

Indien LEDERWAREN EN HOEDEN MEULEMANS vaststelt dat er een gebrek aan conformiteit is tussen de bestelling en de levering of dat het product een fabricatiefout of een beschadiging vertoont zal LEDERWAREN EN HOEDEN MEULEMANS de klant een retourbon overmaken, met dewelke de klant het product aan LEDERWAREN EN HOEDEN MEULEMANS kan terugzenden op kosten van LEDERWAREN EN HOEDEN MEULEMANS.

LEDERWAREN EN HOEDEN MEULEMANS betaalt alle door de klant betaalde sommen terug binnen een maximumtermijn van 30 dagen na de datum waarop LEDERWAREN EN HOEDEN MEULEMANS het geretourneerde product heeft ontvangen.

Indien de klant een product terugzendt omdat het niet beantwoordt aan zijn bestelling en hij het product wenst te ontvangen dat overeenstemt met zijn oorspronkelijke bestelling, moet de klant een nieuwe bestelling plaatsen.

Artikel 13: Garantie en aansprakelijkheid

Alle door LEDERWAREN EN HOEDEN MEULEMANS aan consumenten geleverde producten genieten de wettelijke conformiteitsgarantie overeenkomstig de artikelen 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek. Onderstaande bedingen gelden ook voor consumenten voor zover ze niet in strijd zijn met de dwingende bepalingen van de wet, in welk geval enkel de met de wet strijdige bepalingen vervallen.

Sommige producten zijn door de producent gewaarborgd tegen fabricatiefouten, maar niet tegen normale sleet ten gevolge van een normaal gebruik, noch tegen een verkeerd gebruik van het product.

De aansprakelijkheid van LEDERWAREN EN HOEDEN MEULEMANS voor verborgen gebreken is in elk geval beperkt tot het bedrag van de bestelling.

LEDERWAREN EN HOEDEN MEULEMANS is tegenover de klant of een derde niet aansprakelijk voor enige onrechtstreekse schade, bedrijfsschade, winstderving of omzetverlies die zich op eender welke manier voordoet als gevolg van een gebrek in een product of een laattijdige levering van een product.

LEDERWAREN EN HOEDEN MEULEMANS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken op wetgeving van het land waar het product wordt geleverd, buiten België.

LEDERWAREN EN HOEDEN MEULEMANS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor alle ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het internet, zoals een onderbreking van de diensten, indringing van buitenaf (hacking), of aanwezigheid van virussen.

Artikel 14 : Nominatieve informatie en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Het verstrekken van nominatieve informatie in het kader van de verkoop op afstand is verplicht. Deze informatie is noodzakelijk om de bestellingen te verwerken, de producten te leveren en voor de facturatie. Deze informatie wordt, onder voorbehoud van wat hierna wordt uiteengezet, vertrouwelijk behandeld.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de klant is de LEDERWAREN EN HOEDEN MEULEMANS. De verwerking van deze gegevens gebeurt met het oog op de afhandeling van de bestellingen, de facturatie, de boekhouding, het opmaken van statistieken, het beheer van de klantenrelaties en de commerciële informatieverstrekking door LEDERWAREN EN HOEDEN MEULEMANS en haar handelspartners. De nominatieve gegevens van de klant mogen met het oog op directe marketingdoeleinden aan de partners van LEDERWAREN EN HOEDEN MEULEMANS worden meegedeeld. Hierdoor kan het zijn dat de klant handelsaanbiedingen van derden ontvangt. In dat verband wordt bepaald dat de adresgegevens aan de handelspartners van LEDERWAREN EN HOEDEN MEULEMANS mogen worden medegedeeld, tenzij de klant zich uitdrukkelijk hiertegen verzet.

De klant heeft te allen tijde het recht om de op hem betrekking hebbende gegevens in te zien of te wijzigen. Hiervoor dient hij schriftelijk contact op te nemen met de LEDERWAREN EN HOEDEN MEULEMANS of via e-mail, samen met een kopie recto verso van de identiteitskaart. De klant mag zich ook op ieder ogenblik verzetten tegen de verstrekking van deze gegevens aan derden door een e-mail of brief te sturen met mededeling: “Ik verzet mij tegen de communicatie van mijn persoonsgegevens aan derden met het oog op directe marketingdoeleinden”.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 met betrekking op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, is over de verwerking van de op de site verzamelde nominatieve informatie een verklaring gedaan aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Artikel 15 : Intellectuele rechten

Alle op de website weergegeven teksten, commentaren, werken, illustraties en afbeeldingen zijn beschermd krachtens het auteursrecht, het merkenrecht, het octrooirecht en het afbeeldingsrecht. Zij zijn de volle en algehele eigendom van LEDERWAREN EN HOEDEN MEULEMANS.

Enkel het privégebruik van de website is toegestaan. Elk ander gebruik kan worden beschouwd als namaak en worden bestraft, onverminderd de andere rechten van LEDERWAREN EN HOEDEN MEULEMANS.

Artikel 18 : Toepasselijk recht - Geschillen

De overeenkomst tussen de klant en LEDERWAREN EN HOEDEN MEULEMANS wordt beheerst door het Belgische recht.

In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Turnhout bevoegd.

Artikel 19 : Wijziging van de algemene verkoopsvoorwaarden – Klachten – Klantenservice

LEDERWAREN EN HOEDEN MEULEMANS behoudt zich het recht voor de algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Voor de klantenservice en elke klacht kan de klant zich wenden tot :

LEDERWAREN EN HOEDEN MEULEMANS
E.J. Vangansenstraat 27c
2260 Westerlo
info@meulemans-lederwaren.be